Adatvédelem

A GŐCZE KFT. adatkezelési tájékoztatója a honlap, hírlevél, közösségi oldalak, d.m. típusú adatok védelméről.

  • Munkáltató neve: GŐCZE KFT
  • Képviselő: Gőcze János ügyvezető
  • Cégjegyzékszám: 02-09-080211
  • Székhelye: 7700 Mohács Orgona u. 11.
  • Verzió: 1.0     
  • Hatálybalépés: 2019. november 20.            

Adatkezelő szervezet vezetője és az adatvédelmi ügyekben illetékes

  • GŐCZE JÁNOS ügyvezető
  • Levelezési cím: 7700 Mohács Orgona u. 11.
  • Telefonszám: 20/4202634
  • E-mail cím: gocze.janos@goczekft.hu

Webdesign, honlap fejlesztő

Tárhelyszolgáltató

Jelen informatikai adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a GŐCZE KFT a továbbiakban: “Adatkezelő” www.goczekft.hu

oldalon elérhető honlapján, Facebook oldalán, és hírlevelezésében tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, valamint az Adatkezelőnél való regisztrációval kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket.

Komolyan vesszük adatainak védelmét és törekszünk szolgáltatásaink biztonságos kialakítására. Figyelembe vesszük a GDPR 13-14. cikke szerinti előírásokat.

Az Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, és ennek következtében a honlap szolgáltatásainak jobbá tétele érdekében végezne továbbfejlesztést, kiegészítést, Önt, mint Érintettet erről előzetesen értesíti és minden esetben Érintetti hozzájárulását újból megkéri.

Fogalmak

adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály

rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi,

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is,

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez,

különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat,

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,

regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok megadása az adatkezelő részére

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: “Érintett”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Az Érintett megadott adatait, mint a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat az Adatkezelő a 2001. évi CVIII. Tv. szerint kezeli. Valamint azon esetekben és mértékben kezeljük és dolgozzuk fel adatait, amelyek kezeléséhez és feldolgozásához Érintetti hozzájárulását a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján megadta.

Az adatkezelési műveleteket Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Érintettek magánszférájának védelme megfelelő módon biztosított legyen. A technika mindenkori fejlettségére tekintettel – megteszi a megfelelő intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő működése során gondoskodik a keletkezett és gyűjtött adatok biztonságos tárolásáról.

Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az Érintett hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az Érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az Érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell.

Jelen Tájékoztató szempontjából adatfeldolgozó a GOOGLE, FACEBOOK, INTREX-HOSTING KFT társaságok.

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Fentiek alapján az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli: név, telefonszám, e-mail cím,  illetve amilyen adatot Érintett önként meg kíván osztani.

Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatokat a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezeli, s ehhez az Érintett igénybe vevő regisztrációja útján kifejezetten hozzájárult.

Érintett az adatkezelési feltételek elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelővel együttműködő más szolgáltatók (továbbiakban: harmadik fél) részére adatait a szolgáltató átadja mindazon célra, amely célra az adatok kezelésére maga az Adatkezelő is jogosult. Amennyiben az Adatkezelő adatkezelési joga valamely cél tekintetében megszűnik, úgy erről a harmadik felet értesíti.

Az adatkezelési jog megszűnése esetén Adatkezelő az Érintett adatait törli.

Érintett az adatkezelési feltételek elfogadásával elismeri, hogy önkéntesen, egyértelmű és előzetes hozzájárulását adta ahhoz, hogy gazdasági kapcsolattartás érdekében kezelje, és hogy részére Adatkezelő elektronikus hirdetést küldjön.

Hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét a jogszabály által előírt, meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törli Adatkezelő, és részére elektronikus hirdetést a továbbiakban nem küld.

Érintett az adatkezelési feltételek elfogadásával elismeri, hogy Adatkezelő adatkezelési szabályait megismerte, és elfogadta, és az abban meghatározott nyilatkozatokat megtette, illetve a regisztrációja az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.

Amennyiben Adatkezelő a személyes adatokat olyan módon szeretné felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az Érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e, vagy nem, az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Az Érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval

Adatkezelő – törvényi kötelezettségének eleget téve – hatósági kérésre átadhatja a személyes adatokat.

A személyes adatokhoz csak az Adatkezelő illetékes munkaköröket betöltő munkavállalói férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő jelenleg nem kínál kifejezetten 16 éven aluli gyermekek, fiatalkorúak számára szánt szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt, és nem kezel 16 éven aluli fiatalkorúakról személyes adatokat. Amennyiben 16 éven aluli fiatalkorúak személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában fiatalkorúak személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

Honlap kezelés

Jelen kapcsolattartási forma jogalapja az üzletkötés, szerződéskötés, tájékoztatás érdekében történő tevékenység. Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet 6. cikk (1) bekezdés, b) pontja, a személyes adatok szerződéses alapú kezelése, valamint 6. cikk (1). bekezdés a) pontja a személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelése, és a 2008. évi XLVIII. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről szóló törvény alapján kerül sor.

A levelezéshez megadott adatokat a weboldal tárolja!

A levelezés során közvetlen az Adatkezelő info@goczekft.hu levelező oldalára kerülnek az adatok. Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat mindaddig őrzi, míg Érintett azt írásban vissza nem vonja.

A www.goczekft.hu oldal cookie-kat használ.

Adatkezelő, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testreszabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni

az érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma

tekintetében.

Adatkezelő a következő cookie-t használhatja

Szükséges (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy Adatkezelő honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni, és az Érintett hozzájárulása nélkül is használhatók.

Funkcionális (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. A funkcionális cookie-k használata kizárólag az érintett hozzájárulása esetén kerül sor.

Teljesítmény (statisztikai) cookie: a teljesítmény cookie-k nem feltétlenül szükségesek a honlap használatához. Ezeket a cookie-kat arra használjuk, hogy anonim módon mérni tudjuk oldalaink teljesítményét és jobban megértsük általa a felhasználók igényeit, valamint, hogy személyre szabott tartalmat ajánlhassunk az Érintett részére. Ezen statisztikai adatok felhasználásával javíthatjuk oldalainkat. A teljesítmény cookie-k használatára kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén kerül sor és a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a teljesítmény cookie-k kikapcsolásával.

A levelező oldalt a Google üzemelteti.

Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics a felhasználók számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlap használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a Honlap üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlap használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Honlap üzemeltető felé.

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken:

http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

Facebook által elhelyezett cookie-k (sütik)

Adatkezelő Facebook oldalt üzemeltet, mely közvetlenül elérhető honlapjáról.

Facebook is elhelyez az érintett számítógépén különböző cookiekat, melyekről bővebben a

https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ címen tájékozódhat, ahol a Facebook cookiek letiltásával kapcsolatban is informálódhat.

A Honlap külső (nem az adatkezelő vagy adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat az Érintett számítógépén, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig az Adatkezelő minden felelősségét kizárja.

Érintettek jogai:

Az Érintett jogainak gyakorlását kizárólag írásban, az Adatkezelő (7700 Mohács Orgona u. 11. szám, vagy az info@goczekft.hu ) címére küldött nyilatkozatban kérheti. Adatkezelő dönt a benyújtott kérelmekről.

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Adatkezelő köteles az Érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.

A valóságnak meg nem felelő adatot az Adatkezelő az Érintett kérésére helyesbíteni köteles.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi megbízott elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az Érintett továbbá jogosult panaszával, amennyiben nem ért egyet az Adatkezelő intézkedésével a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: +3613911400, E-mail: www.naih.hu/online-uegyinditas.html, ugyfelszolgalat@naih.hu fordulni, vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Informatikai adatkezelési tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

A módosítás a székhelyen való közzétételt követően lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. november 20. napjától érvényes.

Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető: 7700 Mohács Orgona u. 11. székhelyen és a www.goczekft.hu  honlapon.

 

Kelt: Mohács, 2019. november 20.